برنامه ریزی و کنترل پروژه

برای به ثمر رسیدن یک پروژه موفق بدون شک برنامه ریزی و کنترل پروژه از مهم ترین ارکان پروژه به حساب می آید. داشتن برنامه مناسب وکنترل صحیح فعالیت ها در طول حیات پروژه نقش بسزایی دارد. بخش برنـامه ریزی وکنترل پروژه این شـرکت با تـحت پوشـش قرار دادن فعـالیت های پروژه می کوشد با بهره گیری از تکنیک ها و ابزارهای بروز از جمله پیکره دانش مدیریت پروژه کنترل ونظارتی موثر بر روند حیات پروژه داشته باشد. تحویل به موقع پروژه ،کنترل هزینه و محدوده کاری از مهم ترین اهداف هر پروژه محسوب می شود.

از جمله خدمات این بخش:
* ارائه برنامه زمانبندی پروژه به کمک نرم افزار های مربوطه
* ارائه گزارشات پیشرفت دوره ای و مقطعی
* تحلیل تاخیرات و وضعیت پروژه به کمک منحنی ها و نمودارهای پیشرفت و مسیر بحرانی پروژه