طراحی و مهندسی پکیج های تزریق مواد شیمیایی سکوهای دریایی فاز 13 پارس جنوبی

Quantity: 20 Nos

Package Type:
• Corrosion Inhibitor & Antifoam Injection
• Demulsifier & Reverse Demulsifier Injection
• Methanol Injection
• MEG Injection
• KHI Injection

End User: POGC